nanorobot tagged posts

Nano Robot นวัตกรรมใหม่แห่งการรักษา [มีคลิป]

nanorobot

Nano Robot นวัตกรรมใหม่แห่งการรักษา

นาโนเทคโนโลยีคืออะไร

คำว่า “นาโน” หมายถึงเศษหนึ่งส่วนหนึ่งพันล้าน นาโนเมตรหมายถึงหน่วยการวัดความยาวซึ่งเท่ากับ เมตร หรือ 10-9 เมตร อะตอม 10 ตัวนำมาเรียงติดกันเป็นแถวเดี่ยวในแนวตรงจะมีความยาวเท่ากับ 1 นาโนเมตร มีผู้ให้นิยามของนาโนเทคโนโลยีมากมายแตกต่างกันไป เช่น...